Search

Tot-U natural

ZN-40 mm

Material natural format per àrids no triturats, sols granulars, o una mescla dels dos, on la seva granulometria és de tipus continu.

CARACTERÍSTIQUES

Tot-U natural, material en cru extret del front d’extracció. No garbellat i de corba contínua. Presenta “bolos” de fins a 20 cm i ocasionalment traces de material plàstic. Exemt de matèria orgànica.

NORMATIVA

UNE EN 13242 Àrids per a tractaments de carreteres.

APLICACIONS

Material apte per a sub-bases, tractaments de camins i carreteres, reblerts, reparació de camins, etc.