Search

Arena de riu

0-4 mm

Àrid natural silícic/calcari, de granulometria fina, procedent d’una zona d’extracció conformada de material de riu en sedimentació.

CARACTERÍSTIQUES

Àrid sotmès a un procés exhaustiu de neteja i classificació, de gran regularitat i humitat controlada. Procedent d’una zona d’extracció que prové de material de riu en sedimentació, la seva composició és bàsicament calcària, tot i que conté altres components com el sílice.

NORMATIVA

UNE EN 12620 Formigons (formigó estructural, prefabricats).

UNE EN 13139 Morters (altres usos).

APLICACIONS

Àrid de gran qualitat recomanat per a la fabricació de formigó, prefabricats, etc. Apte per a usos generals de jardineria, fabricació de substrats, soterrament de dipòsits i rases de serveis.

Densitat aproximada: 1.550 Kg/m3

prefabricat, prefabricats, gespa, recebat, golf, soleres, solera, recrescut, recrescuts, diposit, dipòsit, dipòsits, diposits, reblert, soterrament