Search

Arena artificial rentada

0-4 mm

Àrid provinent d’un cicle industrial de trituració de pedra calcària de gran qualitat, sotmès a un acurat procés de neteja.

CARACTERÍSTIQUES

Àrid fi fabricat artificialment mitjançant un procés de trituració amb un Equivalent d’Arena alt, com a resultat d’un procés de rentat rigorós, que el fan apte per a usos industrials on es requereixi un àrid estable, de gran qualitat i d’humitat controlada.

NORMATIVA

UNE EN 12620 Formigons (formigó estructural, prefabricats).

APLICACIONS

Formigó estructural i prefabricats.

Densitat aproximada: 1.550 Kg/m3

soleres, solera, recrescut, recrescuts, semi-sec, semisec, soterrament, diposits, dipòsits, diposit, dipòsit, reblert,