AVÍS LEGAL

1 – IDENTITAT DEL TITULAR WEB

ARENES BELLPUIG, SL, amb CIF B-25219452 i domicili Ctra. d’Ivars, Km. 1,5 – Apartat 78 – 25250 Bellpuig – LLEIDA · TELÈFON: 973 320 041 · E-MAIL: info@arenesbellpuig.com · NOM DEL DOMINI: www.arenesbellpuig.com

2- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La utilització de aquest lloc Web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, lo qual implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el momento en que se produeix l’accés.

ARENES BELLPUIG, SL recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis ofertats. Igualment, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc Web pot estar sotmés a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, complementen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

En cas de no acceptar les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta Web.

Les presents condicions d’ús regulen l’ús  genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les. ARENES BELLPUIG, SL  es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

3- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intelectual i Industrial.

El lloc web, incloient a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràficss són propietat d’ARENES BELLPUIG, SL o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per parte dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part d’ARENES BELLPUIG, SL.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a ARENES BELLPUIG, SL i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

En tot cas, ARENES BELLPUIG, SL compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se al correu electrònic info@arenesbellpuig.com

4- ACCÉS A LA WEB

La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

5- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb els bons costums i l’ordre públic. L’USUARI s’obliga i compromet a:

 • No utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.

 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i uns altres que es trobin en la Web.

 • No introduir programes, virus, macroinstrucciones, miniaplicaciones o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ARENES BELLPUIG, SL. o de tercers.

 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.

No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Així mateix, ARENES BELLPUIG, SL. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6- RÈGIM DE RESPONSABILITAT

ARENES BELLPUIG, SL. no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.

 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control de ARENES BELLPUIG, SL.

 • Una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui com fos la seva causa.  Danys directes o indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant.

 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc web.

 • Els danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre mal derivat d’aquesta navegació.

 • De l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició, la falta d’actualització o d’exactitud d’aquests, ni de la seva qualitat científica si escau.

Així mateix, ARENES BELLPUIG, SL. no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o per la impossibilitat d’accedir.

ARENES BELLPUIG, SL. tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

7- PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web ARENES BELLPUIG, SL. en compliment del que es disposa en els arts. 5 i 6 de la LOPD, l’informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Perquè l’usuari pugui enviar un formulari de contacte, prèviament haurà de marcar la casella “HE LLEGIT I ACCEPTO LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTO EL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES”. Així doncs, l’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant expressament i consentint el tractament dels mateixos per part de ARENES BELLPUIG, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podrà dirigir-se al correu electrònic: info@arenesbellpuig.com 

Pot trobar informació ampliada fent click aquí.

8- PUBLICITAT

Conforme al regulat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que l’USUARI hagi sol·licitat rebre. Si no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic, pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: info@arenesbellpuig.com

9- LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de ARENES BELLPUIG, SL. seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.

Protecció de Dades

Qui és el Responsable?

ARENES BELLPUIG, SL, amb CIF B-25219452 i domicili Ctra. d’Ivars, Km. 1,5 – Apartat 78 – 25250 Bellpuig – LLEIDA · TELÈFON: 973 320 041 · E-MAIL: info@arenesbellpuig.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ARENES BELLPUIG, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació sobre els nostres productes.

Quin és el termini de conservació de les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que per l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de la informació està basat en la sol·licitud de més informació. La negativa al tractament de les seves dades portaria aparellada la impossibilitat de facilitar la informació sol·licitada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte excepte obligació legal. Les dades no seran transferits a un tercer país o organització internacional.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’interessat té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També pot si ho desitja pot exercitar els seus drets accés, rectificació, supressió, oposició i dret de la portabilitat de les dades dirigint-se a la direcció anteriorment facilitada.

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a ARENES BELLPUIG, SL, procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
 • Li recordem que no han de facilitar dades de tercers salvat que tinguem la seva autorització i se’ls hagi informat prèviament.
 • Perquè l’usuari pugui enviar un formulari de contacte, prèviament haurà de marcar la casella “HE LLEGIT I ACCEPTO LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTO EL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES”. Així doncs, l’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant expressament i consentint el tractament dels mateixos per part de ARENES BELLPUIG, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les Cookies?

Les cookies són petits arxius que s’instal·len en el terminal de l’USUARI en visitar un lloc web amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Si l’USUARI no es registra ni deixa informació personal en el lloc, el servidor tindrà coneixement que algú amb aquesta cookie va tornar al lloc web però li serà impossible associar la navegació a un USUARI concret i identificat.

Quines classes de Cookies existeixen?

Les cookies, en funció de la seva caducitat, poden classificar-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren  quan l’usuari tanca el navegador mentre que les segones romanen per un temps superior durant el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats. També es poden distingir segons l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades que s’obtinguin.

 • Cookies pròpies.

  Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat pel propi usuari.

 • Cookies de tercers.

  Són aquelles que són enviades a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domino que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En funció del seu objectiu podem parlar de:

 • Cookies tècniques.

  Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió o realitzar el procés de compra d’una comanda.

 • Cookies de personalització.

  Permeten a l’usuari  accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides  en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple l’idioma o  el tipus de navegador.

 • Cookies analítiques.

  Permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recaptada s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades que fan els usuaris del servei.

 • Cookies publicitàries.

  Permeten la gestió, de la forma més eficaç possible dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

 • Cookies de publicitat o comportamental

  Permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar  publicitat en funció d’aquest.

Quines Cookies usa el lloc web de ARENESBELLPUIG, SL??

S’instal·la a través d’aquest lloc web les cookies que a continuació es descriuen:

NomServidor d’enviamentFinalitatCaducitat
WordPresswww.arenesbellpuig.com 20 dies
TawkConnectionTimewww.arenesbellpuig.comIdentifica l’usuari que ha iniciat sessió per a oferir-li assistència onlineAl finalitzar sessió
Tawk_599www.arenesbellpuig.comIdentifica l’usuari que ha iniciat sessió per a oferir-li assistència online10 anys
_hjIncludedInSamplewww.arenesbellpuig.comAnàlisi d’ús i mesurament de la nostra web per a millorar els nostres serveis.Al finalitzar sessió
cookie_uewww.arenesbellpuig.comInformació de la finestra avisant de cookies.1 any
_tawkuuidwww.arenesbellpuig.comIdentifica l’usuari que ha iniciat sessió per a oferir-li assistència online10 anys
_gawww.arenesbellpuig.comEs genera de forma automàtica de forma transparent per a la web a causa de certs codis de mesurament o tercers. Google Analytics.2 anys
_gatwww.arenesbellpuig.comEs genera de forma automàtica de forma transparent per a la web a causa de certs codis de mesurament o tercers. Google Analytics.1 dia
_gidwww.arenesbellpuig.comEs genera de forma automàtica de forma transparent per a la web a causa de certs codis de mesurament o tercers. Google Analytics.2 dies

Com desactivar o eliminar Cookies

L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè no se li instal·lin cookies o per a rebre un avís en pantalla cada vegada que una cookievulgui instal·lar-se, podent decidir a cada moment si la vol acceptar o no. Igualment l’USUARI podrà decidir posteriorment eliminar les cookies que tingui instal·lades canviant la configuració del seu navegador o eliminant-les manualment a través d’aquest. Tingui en compte que l’eliminació de les cookies pot suposar una disminució en la qualitat o en les funcionalitats de la pàgina web.

Per a permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en l’equip o dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en aquest, l’USUARI ha de seguir les instruccions proporcionades pel propi navegador. A continuació es proporcionana els enllaços per a configurar les cookies dels navegadors més populars:

Si l’USUARI qualsevol altre navegador, o els enllaços proporcionats no contenen la informació que desitges, pot localitzar com gestionar les cookies que s’instal·len en el seu equip accedint al menú “Opcions” o “Configuració” –o equivalent- del navegador, o bé consultant la secció de “Ajuda” o “Suport” del propi navegador.

Hi ha navegadors que permeten configurar regles específiques –excepcions- per a administrar les cookies per lloc web, de manera que poden inhabilitar-se les cookies de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.

En cas que l’USUARI desitgi desactivar els anuncis basats en cookies de remarketing pot utilitzar els següents enllaços: Facebook i Twitter . Així mateix, pot configurar l’opció No rastrear a Twitter.

Per a gestionar els “anuncis de Google” pot utilitzar el següent enllaç: Controla tus anuncios Google. Així mateix, pot excloure’s voluntàriament de la recopilació d’informació de DoubleClick (Google), Facebook, Twitter i altres entitats, a través dels següents enllaços: networkadvertising.org, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, youronlinechoices.com http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, yaboutads.info.

D’altra banda, si no desitja que el codi Javascript de Google Analytics recopili les dades de la seva visita pot instal·lar el complemento de inhabilitación per a navegadors de Google Analytics. El complement no evita que la informació s’enviï al lloc web o, per altres vies, a altres serveis d’analítica web. L’usuari pot trobar altres opcions de configuració de la privacitat dels serveis de Google en els següents enllaços: Privacy Controls Google y Privacy partners Google

En cas de bloquejar o desactivar l’ús de ‘cookies’ en el seu  navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

ACTUALITZACIONS I CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES:

arenesbellpuig.com pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran a l’USUARI bé mitjançant la web o a través de correu electrònic a si està registrat.