Search

Tot-U artificial

ZA-6, ZA-25 mm

Material granular format per àrid triturar total o parcialment, i d’àrid fi de procedència artificial, de granulometria constant. Disponible en dos calibres diferents.

CARACTERÍSTIQUES

Barreja artificial de diferents calibres d’àrids triturats, fins i gruixuts, de granulometria contínua, de característiques controlades (equivalents d’arena, plasticitat) creat especialment per al tractament de carreteres.

NORMATIVA

UNE EN 13242 Árids per a tractaments de carreteres.

APLICACIONS

Tractaments de carreteres, sub-bases de paviments, reblerts, reparació de camins, etc.