Search

Morter de paleteria “AB”

M-7.5

Morter sec dissenyat de ciment Pòrtland i arena silícica de Bellpuig per a obres de paleteria en general, murs, paviments, revestiments, arrebossats, et. Producte homogeni amb dosificació controlada.

Colors disponibles:

INSTRUCCIONS

Afegir 3.5 litres d’aigua a cada sac per aconseguir una homogeneïtzació òptima. És recomanable utilitzar aigua corrent. Cal descartar sempre aigua de procedència dubtosa o marina. Assegurar que la superfície d’aplicació està neta de pols i d’altres residus. No apte per a superfícies hidròfugues. Recomanable humitejar prèviament la superfície, especialment en ambients secs.

ENMAGATZEMATGE

Es recomana conservar el sac totalment tancat i en espais protegits de la humitat. L’eliminació del producte i del seu envàs ha de ser realitzada d’acord a la legislació vigent i es responsabilitat del consumidor final del producte.

PRECAUCIONS

No aplicar en temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35 ºC. No aplicar en condicions climàtiques adverses, forts vents, pluges, gelades, etc. No afegir-hi cap producte addicional que en pugui modificar el contingut original de l’envàs. Evitar el contacte directe amb els ulls i la pell. En cas de contacte rentar aplicant aigua abundant a les zones afectades.

NORMATIVA

Productes amb marcatge CE, segons la norma UNE EN 998-2

paleteria, paletería, albañileria, albañil, revestiments, revestimientos, murs, muros,gero, toxana, tocho, ladrillo, termoarcilla, bloque de hormigon, obra, enfoscat, enfoscados , cara vista, yaguear, yagueado,llaguear, llagueado, rebosat, rebozado, arrebosat, arrebozado, junta.