GRAVA RENTADA 6/12
AG-T-6/12-R-C
Descripció
Àrid net exempt de terres i argiles, procedent de trituració. El procés de trituració li dóna un aspecte cúbic amb cares planes i arestes vives. Àrid principalment calcari.

Apte per a formigons armats, pretesats i paviments, per a usos decoratius, per a barreges bituminoses i tractaments superficials de carreteres no utilitzades per a capes de rodadura.
Aplicació
UNE EN Formigons [Formigó Estructural, Prefabricats]