BARREJA RENTADA 0/12
AG-B-0/12-R-C
Aplicació
UNE EN 12620 Formigons [Formigó Estructural, Prefabricats]