ARENA NATURAL
AF-R-0/2-S
Descripció
Àrid fi, totalment natural únicament sotmès a un procés de classificació .De granulometria fina i principalment silícica.

Arena per a usos de paleta en general
Barreges i lligats bituminosos.
Aplicació
UNE EN 13043:02 (Tractaments Superficials i Mescles Bituminoses: No apte per a capes de rodadura).
UNE EN 13139 (Morters Altres Usos).